Τα δεδομένα της εταιρείας «ΑΛΦΑ» είναι τα εξής :

1.η εταιρεία είναι μη εισηγμένη και έχει κύρια δραστηριότητα την παραγωγή βιομηχανοποιημένης κομπόστας .

2.οι μέτοχοι της εταιρείας είναι 4 ( τέσσερις ) και κατέχουν έκαστος 25% των μετοχών .

3.η εταιρεία δραστηριοποιείται σε 2 ακόμα κλάδους των κατασκευών και αυτόν της παραγωγής ενέργειας .

4.η εταιρεία αποφασίζει να προχωρήσει σε μερική διάσπαση κλάδων με τη σύσταση επωφελούμενης εταιρείας βάσει Ν.4601/2019 ,

να κρατήσει στο υπάρχον ΑΦΜ τον κλάδο της βιομηχανοποιημένης κομπόστας και να δημιουργήσει μια καινούργια εταιρεία η οποία :

Α ) θα έχει τους 4 παραπάνω μετόχους με 25% συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της νεοσυσταθείσας εταιρείας

Β) θα έχει τις δραστηριότητες της κατασκευής και της παραγωγής ενέργειας

Γ ) θα μεταφερθούν πάγια στη νεοσυσταθείσα αξίας 15 εκ € ( που είναι συνδεδεμένα με τους κλάδους κατασκευών & ενέργειας ) .

Δ ) θα μεταφερθεί στη νεοσυσταθείσα μετοχικό κεφάλαιο και κέρδη εις νέον ύψους 15 εκ € .

Το ερώτημα λοιπόν είναι αν κατά την μεταφορά του παθητικού στη νέα εταιρεία δηλαδή του μετοχικού

κεφαλαίου & των κερδών εις νέον οφείλεται κάποιος φόρος ( π.χ 5% ) . Δηλαδή αν από το μετοχικό

κεφάλαιο της «ΑΛΦΑ» πάρουμε 10 εκ και από τα κέρδη εις νέον πάρουμε 5 εκ και τα μεταφέρουμε

στους αντίστοιχους λογαριασμούς της επωφελούμενης εταιρείας οφείλουμε κάποιο φόρο ;;