Ποιος ο λογιστικός χειρισμός της αποπληρωμής της επιστρεπτέας προκαταβολής στο έντυπο Φ2 ?

Ποιους κωδικούς του εντύπου Φ2 περιοδικής ΦΠΑ θα πρέπει να συμπληρώσουμε κατα την διαχειριστική χρήση 2022 ;

Θα πρέπει να υπολογίσουμε και prorata ;

Η απάντηση παρακαλώ εάν είναι δυνατόν να βασιστεί στο επισυναπτόμενο αρχείο, διευκρινίζοντας τι ποσό θα συμπληρωθεί και σε ποιο κωδικό του Φ2.

ΣΕΜΑΡΙΟ Α
Αν ο φορολογούμενος επιλέξει εφάπαξ εξόφληση 31/7/2022, ποσού 7.650,00 €2;

ΣΕΝΑΡΙΟ Β
Αν ο φορολογούμενος επιλέξει τμηματική καταβολή σε δόσεις;