Κύριοι

Στις 28/04/2022 κοινοποιήθηκε η 2 «Εθνική Ομοιοεπαγγελματική Σ.Σ.Ε. εργατοτεχνιτών οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης : 9/09.05.2022), με την οποία καθορίζονται, μεταξύ άλλων, τα κατώτατα όρια των βασικών ημερομισθίων των υπαγόμενων σε αυτήν εργαζομένων, για την περίοδο από 01.04.2022 έως 30.09.2024.

Θέλουμε να μας απαντήσετε σε ποια περίπτωση είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της

Α. Είναι υποχρεωτική στην περίπτωση που ένα από τα δυο μέρη, εργοδότης ή εργαζόμενος, είναι μέλος σε οργάνωση που έχει υπογράψει την σύμβαση? και εάν ναι ποιο από τα δύο?

Β. Είναι υποχρεωτική όταν και τα δύο μέρη (εργοδότης-εργαζόμενος) είναι μέλη σε οργάνωση που έχει υπογράψει την σύμβαση.