Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Ανήλικοι οι οποίοι έχουν εισοδήματα από συντάξεις, υποχρεούνται σε αυτόνομη δήλωση φορολογίας εισοδήματος;

Ανήλικο τέκνο θα υποβάλλει ξεχωριστά φορολογική δήλωση για την σύνταξη που λαμβάνει λόγω θανάτου του πατέρα. Παράλληλα κληρονόμησε ένα ποσό μετρητών και μια δανειακή υποχρέωση (στεγαστικού δανείου) κατά το ποσοστό που του αναλογούσε. Τα ποσά αυτά (δηλ. τα μετρητά που κληρονόμησε και το ποσό του στεγαστικού δανείου που καταβλήθηκε εντός του 2021 και αναλογεί στο παιδί) αναγράφονται στη δική του δήλωση ή στη δήλωση της μητέρας του? Επίσης συμπληρώνεται κάποια ένδειξη στη δήλωση του παιδιού για την συνοίκησή του με την μητέρα του?
Σύμφωνα με το άρθρο 11 το  >Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε. σχετικά με τα εξαρτώμενα μέλη, ορίζεται ότι:

«1. Ως «εξαρτώμενα μέλη» του φορολογούμενου, θεωρούνται:

α) ο (η) σύζυγος, εφόσον δεν έχει ίδια φορολογητέα εισοδήματα οποιασδήποτε πηγής,

β) άγαμα τέκνα, εφόσον:

είναι ανήλικα έως 18 ετών ή

- είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή

- είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους…

4. Το εισόδημα των ανήλικων τέκνων προστίθεται στα εισοδήματα και φορολογείται στο όνομα του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα και σε κάθε περίπτωση στο όνομα του συζύγου, ο οποίος θεωρείται κατ’ αρχήν υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τις ακόλουθες κατηγορίες εισοδημάτων σχετικά με τα οποία το ανήλικο τέκνο υπέχει δική του φορολογική υποχρέωση:

α) το εισόδημα που αποκτά το ανήλικο από εργασιακή σχέση, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12,

β) συντάξεις που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο, λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του

    Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 67 του  >Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., σχετικά με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και καταβολής φόρου, ορίζεται ότι:

«1. Ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματά του, τα φορολογούμενα με οποιοδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενα, στη Φορολογική Διοίκηση ηλεκτρονικά..

5. Υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης είναι:..

β) για τους ανήλικους ή αυτούς που έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση, κατά περίπτωση, ο επίτροπος ή ο κηδεμόνας ή ο δικαστικός συμπαραστάτης…».

    Περαιτέρω, σύμφωνα με την  > >Α. 1034/11.3.2022 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2021 και εφεξής για φορολογούμενους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Β του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167)» ορίζεται ότι:

«. Στην περίπτωση που ανήλικο άγαμο τέκνο υποβάλλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση για μια ή και για τις δύο περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 11 ΚΦΕ και παράλληλα αποκτά και εισοδήματα άλλης κατηγορίας, όπως για παράδειγμα εισόδημα από ακίνητη περιουσία, αυτά αναγράφονται στη δήλωση του υπόχρεου γονέα, όπως ορίζουν οι διατάξεις της ίδιας παραγράφου

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ)

45. Για τα εξαρτώμενα μέλη σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ΚΦΕ (άγαμα τέκνα, ανιόντες, ανήλικοι ορφανοί συγγενείς, αδέλφια με αναπηρία κ.λπ.) η αναγραφή του ΑΦΜ είναι υποχρεωτική και για τα εξαρτώμενα μέλη άνω των 18 ετών, αλλά και για τα εξαρτώμενα μέλη κάτω των 18, εφόσον τους έχει αποδοθεί ΑΦΜ κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.

46. Στον πίνακα αυτό αναγράφεται το όνομα, το έτος γέννησης, η σχολή ή το σχολείο, ο ΑΦΜ στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί και ο ΑΜΚΑ. Οι φορολογούμενοι που δεν επιθυμούν να γνωστοποιήσουν τον ΑΜΚΑ των εξαρτώμενων μελών τους, υποβάλλουν τις δηλώσεις τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 1γ του άρθρου 1 της παρούσας. Επίσης συμπληρώνεται και το σχετικό πεδίο, εφόσον συντρέχει περίπτωση, ότι πρόκειται για ανήλικα εξαρτώμενα τέκνα που είναι υπόχρεα σε υποβολή δήλωσης και υποχρεωτικά ο ΑΦΜ του ανήλικου που υποχρεούται να υποβάλει δήλωση…».

    Περαιτέρω, η διάταξη του άρθρου 127 του Αστικού Κώδικα ορίζει, ότι πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα έχει μόνο όποιος έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του ενώ, κατά το άρθρο 129 ΑΚ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 ν. 2447/1996, οι ανήλικοι που συμπλήρωσαν το δέκατο έτος της ηλικίας τους έχουν περιορισμένη ικανότητα για δικαιοπραξία. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 128 ΑΚ οι ανήλικοι κάτω των δέκα ετών είναι ανίκανοι προς δικαιοπραξία.

     Σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα ερωτήματά σας, θεωρούμε ότι:

1. Το ανήλικο τέκνο έχει την υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, μόνο για την σύνταξη που λαμβάνει και όχι για τυχών άλλα εισοδήματα (π.χ. μισθώματα ακινήτων).

2. Το ανήλικο τέκνο δεν παύει να είναι εξαρτώμενο μέλος της μητέρας του, η οποία και ως προς το σημείο αυτό το συμπεριλαμβάνει στη φορολογική της δήλωση.

3. Τα χρήματα που αναφέρετε ότι κληρονόμησε ο ανήλικος, θα εμφανιστούν στη φορολογική δήλωση της μητέρας.

4. Το ΝΣΚ με την υπ’ αριθμό 499/259-2000 γνωμοδότη, η οποία έγινε δεκτό με την  >ΠΟΛ 1259/2000, (Κάλυψη τεκμηρίου με ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών στα οποία περιλαμβάνονται και εισοδήματα ανηλίκου που δηλώθηκαν από τον πατέρα του) διατύπωσε την άποψη ότι το εισόδημα του ανήλικου εξακολουθεί να ανήκει σε αυτό, ανεξάρτητα αν δηλώθηκε ή φορολογήθηκε στο όνομα του γονέα. Συνεπώς, μπορεί ο φορολογούμενος να επικαλεσθεί ανάλωση του εισοδήματός του που απέκτησε όταν ήταν ανήλικος και φορολογήθηκε στο όνομα του γονέα του, προς κάλυψη δαπάνης που πραγματοποίησε μετά την ενηλικίωσή του, εκτός και αν έχει γίνει επίκληση του ποσού αυτού από το γονέα κατά το παρελθόν.
5. Το στεγαστικό δάνειο του θανόντα γονέα, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί ως εν τοις πράγμασι υποχρέωση στο ανήλικο τέκνο, δεδομένου ότι αυτό στερείται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Οι δόσεις του δανείου θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται από την μητέρα και θα αναγράφονται στη φορολογική της δήλωση, δεδομένου ότι στην δική της φορολογική δήλωση θα αναγραφεί και το χρηματικό ποσό που έλαβε ως κληρονομία ο ανήλικος.

6. Σύμφωνα με την  > >Α. 1034/11.3.2022 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, οι κωδ. 007-008 συμπληρώνονται από όσους φιλοξενούν ενήλικες υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης, εκτός από αυτούς που αναφέρονται στον Πίνακα 8. Δεδομένου ότι ο ανήλικος δεν παύει να είναι προστατευόμενο μέλος της μητέρας του, έχουμε την άποψη ότι κατοικία του ανηλίκου είναι αυτή της μητέρας του.

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης