Καλημέρα

1- Με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4710/2020 εισάγεται στον πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 24 ΚΦΕ , νέα κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης «Κατασκευές και εγκαταστάσεις για τη φόρτιση οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. 002/χλμ.» με συντελεστή φορολογικής απόσβεσης 100%. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν όλες οι δαπάνες που αφορούν στην αγορά, κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία δημόσια ή μη προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. 002/χλμ.

Ερώτημα: Ανώνυμη εταιρεία θα εγκαταστήσει σημείο φόρτισης εντός της εταιρείας και προτίθεται να εγακταστήσει και σημείο φόρτισης στο σπίτι ενός πωλητή (διότι δεν επιστρέφει ποτέ στην εταιρεία για την φόρτιση του αυτοκινήτου του) και στο σπίτι του διευθύνοντος συμβούλου. Η δαπάνη εγκατάστασης σημείου φόρτισης σε χώρο διαφορετικό από αυτόν της εταιρείας αναγνωρίζεται φορολογικά;

2- Επίσης διαβάζουμε στην εγκύκλιο Ε2134/11-08-2020 ότι εκπίπτει «Η δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος για την φόρτιση κατά την εκτέλεση υπηρεσίας με απαραίτητα παραστατικά».
Τι είδους παραστατικά είναι αυτά; Αν κάποιος φορτίζει το αυτοκίνητο στο σπίτι του τι παραστατικά γίνονται δεκτά για έκπτωση;

Σας ευχαριστώ