Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρείας (ημεδαπής) υπαγώμενη στον ΦΠΑ, με παραγωγικό αντικείμενο εργασιών, θα στείλει στις Η.Π.Α. τα προϊόντα της σε κάποιον οργανισμό, ο οποίος θα αναλάβει την πώληση τους για λογαριασμό της Ελληνικής Αστικής Εταιρείας.
(Κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα θα γινόταν με την μηνιαία εκκαθάριση).

Ερώτηση:

-Υφίσταται (ή μάλλον ενδείκνυται) αυτός ο τρόπος εμπορικών συναλλαγών μεταξύ Ελλάδας και Τρίτων Χωρών ?

- Πώς θα λειτουργήσει αυτό για τον ΦΠΑ ? :
1.) κατά την εξαγωγή των αγαθών (τελωνείο) καταβάλλεται ο ΦΠΑ από τον παραλήπτη (ενδιάμεσο πωλητή) ? ή απαλλάσσεται και ποιες οι προϋποθέσεις -δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αποστολή των αγαθών ?
2.) η διαδικασία της εκκαθάρισης θα γίνεται όπως στην Ελλάδα σε μηνιαία βάση, εκδίδοντας τα παραστατικά με ΦΠΑ ή χωρίς ? [η ερώτηση αυτή συναρτάται της προηγούμενης].
3.) Υπάρχει διαφοροποίηση αν τα προϊόντα πωλούνται σε τελικούς παραλήπτες οι οποίοι είναι υπόχρεοι ΦΠΑ ή μη υπόχρεοι ΦΠΑ (πχ.εταιρείες ή ιδιώτες)...και πώς αυτό τεκμαίρεται από πλευράς της ελληνικής αστικής εταιρείας ?