Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Μετατροπή Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου σε Αορίστου

Εργαζόμενος σε επιχείρηση εστίασης προσλήφθηκε με σύμβαση ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.
Στις πρώτες 10 ημέρες εργασίας ο εργοδότης επιθυμεί να μετατρέψει τη σύμβασή του σε αορίστου χρόνου .

Με ποια διαδικασία γνωστοποιούμε στις αρμόδιες υπηρεσίες την εν λόγω μετατροπή ?

Κάποιος πίνακας ( π.χ. Συμπληρωματικός Ωραρίου ) μας καλύπτει ?

Προφανώς, θα γίνουν και νέες συμβάσεις που θα υπογραφούν από τα 2 μέρη .
Επί μετατροπής των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης  σε αορίστου, το μηχανογραφικώς ορθόν είναι να υποβληθεί αρχικά μέσα σε τέσσερις  ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου, στο Π.Σ. «Εργάνη» το έντυπο «Ε7: Βεβαίωση - Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου» και να προβεί κατόπιν η επιχείρηση σε επαναπρόσληψη του εργαζόμενου αυτού υποβάλλοντας προς τούτο το έντυπο «Ε3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης)». Δεν συνιστά όμως παράβαση για την επιχείρηση αν δεν ακολουθήσει την ως άνω διαδικασία. Άλλωστε επί μετατροπής συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης  σε αορίστου , δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής πίνακα προσωπικού. 

Διευκρινίζεται ότι η επιχείρηση μπορεί  δυνητικά , να υποβάλλει ηλεκτρονικά το έντυπο Ε4 πίνακας προσωπικού (συμπληρωματικός ωραρίου) συμπληρωμένο μόνο ως προς τα στοιχεία αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας το αργότερο έως και την ίδια ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους (περ. Α της παρ.1 του άρθρου 55 του Ν.4310/2014) και στη στήλη «Παρατηρήσεις» να αναγραφεί ότι « η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μετετράπη σε αορίστου».

Σε κάθε περίπτωση πάντως  πρέπει να υπάρχει έγγραφος τύπος που να πιστοποιεί την μετατροπή της σύμβασης ορισμένου σε αορίστου χρόνου , που να φέρει τις  υπογραφές αμφοτέρων των μερών (εργοδότη και εργαζόμενου). 

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης