Διαχειριστής πολυπρόσωπης ΙΚΕ που δεν είναι εταίρος και διορίστηκε στη θέση αυτή καταστατικά.

1. Πως λαμβάνει την αμοιβή του, εφόσον αποφασιστεί αμοιβή από την ΓΣ;

2. Πρέπει να γίνει πρόσληψή του, αν όχι

3. Πως φορολογείται η αμοιβή αυτή;