Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Αποχώρηση μισθωτού από τον αρχικό εργοδότη και σύναψη νέας σύμβασης επιχείρηση του ομίλου

Καλησπέρα σας, ατομική επιχείρηση θα κάνει διακοπή εργασιών και θα γίνει έναρξη ΙΚΕ. Ο αρχικός εργοδότης θα είναι μέλος της νέας εταιρίας και θέλει να γίνει μεταφορά προσωπικού ώστε να μην χάσουν οι εργαζόμενοι τα δικαιώματα τους.
Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουμε σε ΙΚΑ, ΣΕΠΕ (ΕΡΓΑΝΗ) και ΟΑΕΔ?
Εφόσον δεν θα γίνουν αποχωρήσεις και προσλήψεις, πώς θα φανεί στο ΕΡΓΑΝΗ η διακοπή στην παλιά και η έναρξη απασχόλησης στην καινούρια?
Σε περίπτωση οριστικής αποχώρησης του μισθωτού από τον αρχικό εργοδότη και σύναψης νέας σύμβασης με καινούργια επιχείρηση (έστω και αν αυτή ανήκει στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων) όπως στην περίπτωση του ερωτήματος  ,  η  νέα εταιρεία που αναγνωρίζει όλα τα εργασιακά δικαιώματα του μισθωτού όπως αυτά απορρέουν από την προγενέστερη σύμβασή του υπόψη  εργαζόμενου  ,  ακολουθεί   τη προβλεπόμενη  διαδικασία υποβολής  πίνακα . Ειδικότερα υποβάλλεται στο Π.Σ. Εργάνη :

    E4 APXIKOΣ στις περιπτώσεις απασχόλησης προσωπικού για πρώτη φορά εκτός του χρονικού διαστήματος υποβολής του Ετήσιου πίνακα προσωπικού  ή E4 ΣYMΠΛHPΩMATIKOΣ ΩPAPIOY στις περιπτώσεις που έχει υποβληθεί Αρχικός ή Ετήσιος ,  με ημερομηνία πρόσληψης την ημερομηνία σύναψης νέας σύμβασης με καινούργια επιχείρηση.
 Ακόμα δε και στην περίπτωση που η καινούργια επιχείρηση αναγνωρίζει όλα τα εργασιακά δικαιώματα του μισθωτού όπως αυτά απορρέουν από την προγενέστερη σύμβασή του (από την αρχική ημερομηνία πρόσληψης), το σχετικό γεγονός αναγράφεται στο πεδίο των παρατηρήσεων ενώ στο πεδίο της ημερομηνίας πρόσληψης του πίνακα αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης της νέας σύμβασης.

Kατά την υποβολή του E4 πίνακα προσωπικού στην Κύρια οθόνη «Εισαγωγή Κατάστασης Προσωπικού» και στην καρτέλα «EΠIXEIPHΣH - ΠAPAPTHMA», στο πεδίο «ΠAPATHPHΣEIΣ» μπορεί να αναγράφεται κάθε χρήσιμη διευκρίνιση που αφορά την Μεταφορά Εργαζομένων, καθώς επίσης και στην καρτέλα «AΠAΣXOΛOYMENOI» και στο πεδίο «ΠAPATHPHΣEIΣ» κάθε εργαζομένου μπορεί να αναγράφεται κάθε χρήσιμη διευκρίνιση που αφορά το σχετικό γεγονός (  Έγγραφο  Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Kοιν. Αλληλεγγύης   40990/50/25.2.2015   «Διευκρινήσεις αναφορικά με την  Μεταφορά Εργαζομένων,  κατά τη διαδικασία υποχρεωτικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣEΠE»).

Mε δεδομένο ότι  στην υπόψη περίπτωση  δεν υποβάλλεται Ε3- Δήλωση αναγγελίας πρόσληψης  μέσω του Π.Σ. Εργάνη , για το λόγο ότι δεν έχει επέλθει διάρρηξη  (διακοπή) της εργασιακής σχέσης  ,   στον ΟΑΕΔ  του νέου εργοδότη πρέπει να κατατεθεί  σχετικό  ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης εργασιακής  σχέσης του συγκεκριμένου εργαζόμενου η οποία πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και από τα τρία συμβαλλόμενα μέρη ( Αρχική επιχείρηση , Επιχείρηση στην οποία μεταβιβάζεται και ο υπόψη  εργαζόμενος). Το ιδιωτικό αυτό συμφωνητικό   βάσει σχετικού όρου που πρέπει να εμπεριέχεται σε αυτό , επέχει θέση  αποδεικτικού παραιτήσεως του εργαζόμενου από τον αρχικό εργοδότη  και κατά συνέπεια  αποτελεί αποδεικτικό διακοπής της εργασιακής του σχέσης αναγνωριζόμενο από τον έλεγχο του τέως  ΙΚΑ . Επισημαίνεται ότι το τέως  ΙΚΑ- ΕΦΚΑ  δέχεται ως αποδεικτικά διακοπής της εργασιακής σχέσης όσα ιδιωτικά έγγραφα έχουν θεωρηθεί από δημόσιες αρχές ή έχουν κατατεθεί σ’ αυτές (Εγκύκλιος ΙΚΑ 31/22.5.2013).

Σε συνέχεια του ερωτήματος, αυτό μπορεί να γίνει και στη νέα εταιρία όπου δεν συμμετέχει κανείς από την παλιά?
Πχ από μία ΑΕ μεταφέρονται σε νέα ΙΚΕ όπου δεν συμμετέχει κανείς από όσους ήταν στην ΑΕ.
Υπάρχει κάποιος περιορισμός ως προς αυτό? Και αν ναι πώς το χειριζόμαστε?
Επί μεταβίβασης της εργασιακής σχέσης , όπως στην περίπτωση που  μας εκθέτετε στο ερώτημα σας   , όπου από μια ΑΕ μεταφέρονται εργαζόμενοι σε νέα ΙΚΕ   όπου δεν συμμετέχει ως εταίρος ,  κανείς από όσους ήταν  μέλη στο ΔΣ της   συγκεκριμένης ΑΕ ,  ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας 40990/50/25.2.2015   με τίτλο «Διευκρινήσεις αναφορικά με την Μεταφορά Εργαζομένω ν,  κατά τη διαδικασία υποχρεωτικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣEΠE» και την οποία (διαδικασία) σας παραθέσαμε στην αρχική απάντηση μας. Σας επισημαίνουμε εκ νέου ότι στον ΟΑΕΔ  του νέου εργοδότη πρέπει να κατατεθεί  σχετικό  ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης εργασιακής  σχέσης του συγκεκριμένου εργαζόμενου η οποία πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και από τα τρία συμβαλλόμενα μέρη  ως προϊόν συμφωνίας τους( Αρχική επιχείρηση , Επιχείρηση στην οποία μεταβιβάζεται και ο υπόψη  εργαζόμενος).

Κατωτέρω παρατίθεται σχετικό υπόδειγμα

Ιδιωτικού  συμφωνητικού  μεταβίβασης εργασιακής  σχέσης, το οποίο αποτυπώνει τη συμφωνία των μερών.

 

Ιδιωτικό  συμφωνητικό   μεταβίβασης εργασιακής  σχέσης

 

Στην ……….. σήμερα στις …/……/ 20……..., μεταξύ :

Α) Επωνυμία  επιχείρησης…………………………………………….. .....................…………………………………….

 Είδος επιχείρησης ………………………………………Έδρα επιχείρησης ………………………………………….

 Α.Φ.Μ.   επιχείρησης……..……………………… Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ επιχείρησης …………………………

Ονοματεπώνυμο εργοδότη (ή νόμιμου εκπρόσωπου)………………………………………………………..……

Όνομα πατρός ………………………………………… Όνομα μητρός …………………………………………….

Στοιχεία ταυτότητας…………… Διεύθυνση κατοικίας …………………………………………..Τηλ…..…………     

που στο εξής, θα αποκαλείται   «Αρχική εργοδότρια εταιρεία» 

 

Β) Επωνυμία επιχείρησης…………………………………………….. .....................…………………………………….

 Είδος επιχείρησης ………………………………………Έδρα επιχείρησης ………………………………………….

 Α.Φ.Μ.   επιχείρησης……..……………………… Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ επιχείρησης …………………………

Ονοματεπώνυμο εργοδότη (ή νόμιμου εκπρόσωπου)………………………………………………………..……

Όνομα πατρός ………………………………………… Όνομα μητρός …………………………………………….

Στοιχεία ταυτότητας…………… Διεύθυνση κατοικίας …………………………………………..Τηλ…..…………

που στο εξής, θα αποκαλείται  «Νέα εργοδότρια εταιρεία»  .

Γ)   του μισθωτού   ……………………………………………………………………… του …………….., έτος γέννησης ……….., κάτοικου …………….,  επί της οδού ……………..με αριθμό.....……,  Α.Φ.Μ. ………..……………, και    Α.Δ.Τ. ……………, που στο εξής,  θα αποκαλείται   «Εργαζόμενος».

συμφωνήθηκαν , συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα κάτωθι:

1.  Η «Αρχική εργοδότρια εταιρεία»    απασχολεί  τον τρίτο των συμβαλλομένων   εργαζόμενο  …………………………….,  ο οποίος προσλήφθηκε από την εταιρεία αυτή  την ……../../2019 με την ειδικότητα του ………………………… και με μισθό (ημερομίσθιο) σήμερα …………………..€ , συνυπολογιζομένων όλων των εκ νομού και της οικείας ΣΣΕ επιδομάτων και προσαυξήσεων.

2. Συμφωνείται   στο πλαίσιο του ιδιωτικού αυτού συμφωνητικού , που   στηρίζεται στη βούληση  και των τριών μερών , ότι  από την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος συμφωνητικού  επέρχεται    μεταβίβαση της εργασιακής σχέσης  του «εργαζόμενου»  από  την  πρώτη των συμβαλλομένων «Αρχική εργοδότρια εταιρεία»  εις την δεύτερη των συμβαλλομένων   «Νέα εργοδότρια εταιρεία», διατηρούμενων ακεραίων όλων των παρερχόμενων μισθών και   επιδομάτων που ελάμβανε  ο «εργαζόμενος»   στην   αρχική εταιρεία   καθώς και όλων  εν γένει των εργατικών του δικαιωμάτων .  Στο πλαίσιο αυτό ρητά συμφωνείται  ότι  στον συνολικό χρόνο απασχόλησης του «Εργαζόμενου» στη νέα εργοδότρια εταιρεία   θα  συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος απασχόλησης στην «Αρχική εργοδότρια εταιρεία» με αφετηρία υπολογισμού του χρόνου υπηρεσίας του την  ………………….  . Η «Νέα εργοδότρια εταιρεία»   αποδέχεται να αναγνωρίσει και να αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται απέναντι στον εργαζόμενο από την προϋπηρεσία του  στην «Αρχική εργοδότρια εταιρεία»  (π.χ. αδειών, αποζημιώσεως σε περίπτωση απόλυσης κ.λ.π.).

3. Η «Αρχική εργοδότρια εταιρεία» και ο εργαζόμενος δηλώνουν ρητά ότι ο τελευταίος δεν έχει λάβει  κατά το ημερολογιακό έτος 2019  καμία ημέρα  από την ετήσια κανονική του άδεια ( εκτός και αν έχει χορηγηθεί ) και δεν του έχει καταβληθεί επίδομα αδείας για τα έτος αυτό. Επίσης δεν έχει λάβει κατά το έτος 2019 καμία ημέρα πρόσθετης  άδειας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του τέκνου του που είναι ηλικίας 14 ετών( εκτός και αν έχει χορηγηθεί ).  

4. Η   «Αρχική εργοδότρια εταιρεία»   θα πρέπει να παραδώσει  αντίγραφο της κάρτα αναγγελίας  προσλήψεως που έλαβε χώρα την …/……/2019 στη «Νέα εργοδότρια εταιρεία».

5. Η  «Αρχική εργοδότρια εταιρεία»   είναι  υπεύθυνη για την καταβολή των αποδοχών και την αγορά των οικείων ασφαλιστικών εισφορών  μέχρι την σήμερον , υποχρεουμένη να αποδώσει στον «Εργαζόμενο»  και οικεία βεβαίωση αποδοχών για το διάστημα που τον απασχόλησε. Εφεξής  τις  κατά τα ανωτέρω εκτεθείσες ,  αλλά και οποίες άλλες νόμιμες υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συνέχιση της εργασιακής σχέσης ,  αναλαμβάνει η «Νέα εργοδότρια εταιρεία» έναντι του υπόψη  εργαζομένου και   πλέον εις αυτές τις υποχρεώσεις , ουδεμία ευθύνη  έχει  από την υπογραφή του παρόντος και εφεξής , η  «Αρχική εργοδότρια εταιρεία»    .

6.  Ο  Εργαζόμενος  ………………………….  διαβεβαιώνει  αμφοτέρους τους συμβαλλομένους ότι αποδέχεται την άνω μετακίνηση με τους άνω ορούς και συμφωνίες μεταξύ του πρώην και νυν εργοδότη του .

7. Για την «Αρχική εργοδότρια εταιρεία»      και τον  «Εργαζόμενο», το ιδιωτικό αυτό συμφωνητικό  επέχει θέση παραιτήσεως του τελευταίου από την  «Αρχική εργοδότρια εταιρεία»   .                          

8. Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σε τέσσερα  αντίγραφα (ένα για κάθε συμβαλλόμενο , στο παρόν συμφωνητικό ,μέρος  και ένα για να κατατεθεί στο οικείο υποκατάστημα του ΟΑΕΔ  της «νέας εργοδότριας εταιρείας» )  και αναγνωσθείσα υπογράφεται  ως έπεται, από έκαστο των τριών συμβαλλομένων μερών

 

Για την «Αρχική εργοδότρια εταιρεία»               Για την «Νέα εργοδότρια εταιρεία»

 

   Ιδιότητα υπογράφοντος                                                  Ιδιότητα υπογράφοντος

 

      Ονοματεπώνυμο                                                                     Ονοματεπώνυμο

 

 

                                              Ο  εργαζόμενος  ………………………………….

                                                                

                                                            Ονοματεπώνυμο  

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης