Καλημέρα στα γραμμάτια προκαταβολών εισφορών και ενσήμων δικηγόρων αναφέρονται :

Ποσό αμοιβής ....

Εισφορές: ΔΣ, ΛΕΑΔΠΑ,ΕΦΚΑ,ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡ.29Ν.4596/2019

Ένσημα: ΛΕΑΔΠΑ,ΤΑΧΔΙΚ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ, ΤΑΧΔΙΚ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

Στα έξοδα καταχωρούνται εκτός από το σύνολο των εισφορών και το σύνολο των ενσήμων;

Καθώς γνωρίζω ότι το ΤΑΧΔΙΚ είναι τέλος ανταποδοτικό και όχι ένσημο παρότι που αναφέρετε με αυτόν τον τίτλο στα γραμμάτια.