Σχετικά με την συγκεκριμένη άδεια, το άρθρο 30 αναφέρει ότι χορηγείται για λόγους ανωτέρας βίας που συνδέονται με επείγοντα οικογενειακά ζητήματα σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος, που καθιστά απαραίτητη την άμεση παρουσία του εργαζόμενου. Ωστόσο στο σεμινάριο των κ.κ. Πρασσά-Ραπανάκη οι λόγοι ανωτέρας βίας συνδέονται και με διάφορα άλλα γεγονότα που μπορούν να προκληθούν λόγω ανωτέρας βίας, π.χ. βλάβη στο αυτοκίνητο του εργαζόμενου. Παρακαλώ διευκρινίστε μας τι τελικά ισχύει.
Ευχαριστώ.