Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Εκ περιτροπής εργασία

Κατάστημα λιανικής πώλησης που απασχολεί δύο πωλήτριες με πλήρη απασχόληση θέλει να μετατρέψει την σύμβαση πλήρους απασχόλησης σε σύμβαση εκ περιτροπής εργασίας και στις δύο πωλήτριες (ισχύουν οι προϋποθέσεις για τροποποίηση της σύμβασης) . Τα ερωτήματα είναι τα εξής:

Μπορούν να εργαστούν

α)από τρεις ημέρες η καθεμία την εβδομάδα (Δευτέρα(6ώρες) – Τρίτη(9,5 ώρες) – Τετάρτη(6ώρες) η μία και Πέμπτη(9,5 ώρες) – Παρασκευή(6ώρες) – Σάββατο(6ώρες) η δεύτερη, με 21,5 ώρες την εβδομάδα εργασίας η καθεμία)

β) μπορεί να γίνει πρόσληψη με εκ περιτροπής εργασία στην μία από τις δύο εργαζόμενες σε άλλη εταιρία τις ημέρες ή περίοδο που δεν θα εργάζεται στη πρώτη εργασία της;

γ)Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για πρόσληψη εργαζομένου με εκ περιτροπής εργασία σε μια επιχείρηση;

Ερώτημα 1 ο

Μπορούν να εργαστούν  από τρεις ημέρες η καθεμία την εβδομάδα (Δευτέρα(6ώρες) – Τρίτη(9,5 ώρες) – Τετάρτη(6ώρες) η μία και Πέμπτη(9,5 ώρες) – Παρασκευή(6ώρες) – Σάββατο(6ώρες) η δεύτερη, με 21,5 ώρες την εβδομάδα εργασίας η καθεμία)  

Απάντηση

Στο άρθρο 38 παρ.3 του Ν.1892/1990 ορίζονται τα εξής: «3. Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή κατά τη διάρκειά της ο εργοδότης και ο μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν κάθε μορφή απασχόλησης εκ περιτροπής. Εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η απασχόληση κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες το μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος ή και συνδυασμός αυτών κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας».

Το πλήρες ημερήσιο ωράριο των εργαζόμενων επί πενθήμερο είναι 8 ώρες και επί εξαήμερο  6 ώρες και 40 λεπτά. Κατά συνέπεια το προτεινόμενο στο ερώτημα σας ,  ωράριο  εργασίας δεν είναι σύννομο , δεν λογίζεται ως εκ περιτροπής εργασία , ούτε καν ως μερική απασχόληση γιατί υπερβαίνει έστω για μια ημέρα της εβδομάδας το πλήρες ημερήσιο ωράριο ( δεν είναι σύννομη η  ημερήσια απασχόληση για 9,5 ώρες ) Συνεπώς  δεν υφίσταται το 9ωρο ως ανώτατο ημερήσιο όριο, όταν υπάρχει απασχόληση επί λιγότερες των 5,  ημέρες εργασίας εβδομαδιαίως.

 

Ερώτημα 2 ο

 

Μπορεί να γίνει πρόσληψη με εκ περιτροπής εργασία στην μία από τις δύο εργαζόμενες σε άλλη εταιρία τις ημέρες ή περίοδο που δεν θα εργάζεται στη πρώτη εργασία της;

Απάντηση

Η απασχόληση του ίδιου εργαζόμενου σε δυο εργοδότες   με καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας είναι σύννομη εφόσον απασχολείται σε διαφορετικές ημέρες (πχ Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον  1 ο  εργοδότη και Τρίτη ,Πέμπτη ,Σάββατο  στον 2 ο  εργοδότη   , αρκεί βεβαίως να τηρούνται τα χρονικά όρια εργασίας κατά τα οριζόμενα στο ΠΔ 88/99 και ειδικότερα οι διατάξεις περί ημερήσιας ανάπαυσης (άρθρο 3), εβδομαδιαίας ανάπαυσης (άρθρο 5), καθώς και   Μέγιστης εβδομαδιαίας διάρκειας εργασίας του άρθρου 6 του ΠΔ 88/99, στο οποίο ορίζεται ότι ο χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας των μισθωτών δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά περίοδο το πολύ τεσσάρων (4) μηνών τις σαράντα οκτώ (48) ώρες κατά μέσο όρο, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών.

  

Ερώτημα 3 ο

 Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για πρόσληψη εργαζομένου με εκ περιτροπής εργασία σε μια επιχείρηση;

 

Απάντηση

Επί πρόσληψης εργαζόμενου με καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας υποβάλλεται ηλεκτρονικά το  έντυπο (Ε9) Σύμβαση εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Εκ Περιτροπής Εργασίας .  Ισχύει η καθορισμένη από το άρθρο 2, του Ν.3846/2010 προθεσμία γνωστοποίησης των οκτώ (8)  ημερολογιακών  ημερών .

Κατά την υποβολή του εντύπου Ε9 επισυνάπτονται τα σαρωμένα έγγραφα ατομικής σύμβασης μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας καθώς και οι σχετικές συμφωνίες ή αποφάσεις που αφορούν την εκ περιτροπής εργασία, αφού έχουν τεθεί ιδιοχείρως όλες οι απαραίτητες υπογραφές.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΑΡΙΟ 40 ΩΡΩΝ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ ΑΝΙΣΟΜΕΡΩΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (Έγγραφο 34186/564/18-8-2015 Υπουργείου Εργασίας);

Π.Χ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ;
ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕ ΤΗΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΑΝΤΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ;

Όπως σας αναφέραμε στην αρχική απάντηση μας , δεν υφίσταται το 9ωρο ως ανώτατο ημερήσιο όριο, όταν υπάρχει απασχόληση επί λιγότερες των 5,  ημέρες εργασίας εβδομαδιαίως.

Επιπρόσθετα σας επισημαίνουμε ότι , το συμβατικό ωράριο εβδομαδιαίας εργασίας που έχει καθορισθεί από το 1984, για τους εργαζόμενους όλης της χώρας, που απασχολούνται σε οποιοδήποτε εργοδότη με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ανέρχεται σύμφωνα με το άρθρο 6 της από 14-2-84 ΕΓΣΕΕ, σε 40 ώρες.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι εφόσον παραστεί έκτακτη, μη προβλεπόμενη και πρόσκαιρη ανάγκη για απασχόληση των μερικώς ή εκ περιτροπής απασχολούμενων εργαζομένων πέρα από τη συμφωνηθείσα, δύναται να απασχοληθούν σε εργασία πέραν της προβλεπομένης, υπό τις εξής δύο προϋποθέσεις:

1. οι εργαζόμενοι να συναινέσουν στην παροχή αυτής της πρόσθετης εργασίας (αν είναι σε θέση να το κάνουν και η άρνησή τους θα ήταν αντίθετη με την καλή πίστη) και

2. η παροχή της πρόσθετης εργασίας να μην λαμβάνει χώρα κατά συνήθη τρόπο.

Ανώτατο όριο της πρόσθετης αυτής εργασίας, σε ημερήσια βάση, και σε ό,τι αφορά το σύστημα της εκ περιτροπής απασχόλησης, αποτελεί το νόμιμο ημερήσιο ωράριο (8ωρο).

Στην περίπτωση της εκ περιτροπής εργασίας δεν τίθεται θέμα πραγματοποίησης υπερεργασίας αφού η υπερεργασιακή απασχόληση σχετίζεται αποκλειστικά με την υπέρβαση του συμβατικού εβδομαδιαίου ωραρίου των 40 ωρών [άρθρο 1 του Ν. 3385/2005 , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 3863/2010 ] [ Βλέπε Έγγραφο Υπ. Εργασίας 41430/751/2.10.2017 ].

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης