Η εταιρεία «ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ» παρεχόμενων υπηρεσιών επεξεργασίας (φασόν) ρούχων, αποδέχεται πρόταση από τον πελάτη της (εταιρεία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ») να παρέχει τις προαναφερόμενες υπηρεσίες της, αποκλειστικά και μόνο, στην «ΕΜΠΟΡΙΚΗ».

Στην συναπτόμενη, 5ετή, μεταξύ τους σύμβαση μεταξύ άλλων υφίσταται (α) όρος που αναφέρει «…για την αποκλειστικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών η «ΕΜΠΟΡΙΚΗ» θα καταβάλει στην «ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ» άπαξ με την υπογραφή της σύμβασης και προ της έναρξης της συνεργασίας, το ποσό των 100.000» καθώς και άλλος (β) όρος που αναφέρει «…η «ΕΜΠΟΡΙΚΗ» θα καταβάλει στην «ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ» το ποσό των 12.000 μηνιαίως, ανεξαρτήτως από το αν η «ΕΜΠΟΡΙΚΗ» έχει ή δεν έχει παραδώσει εμπορεύματα προς επεξεργασία, για τον μήνα αναφοράς στην «ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ».

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:

1. Προκειμένου να εκπληρωθούν φορολογικά, οι 2 προαναφερόμενοι όροι της σύμβασης δικαιολογείται από την «ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ» η έκδοση Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών (Αμοιβή +ΦΠΑ) ?

2. Αν δεν δικαιολογείται η έκδοση Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών ως τι θα φορολογηθούν τα προαναφερόμενα έσοδα της εταιρείας «ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ» (πχ είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως έσοδα από δωρεά) ?