Σύμφωνα με την απόφαση Α.1139, « Σε περίπτωση που συμφωνία μίσθωσης, για την οποία έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», έχει λυθεί μέχρι την 12η Ιουνίου 2020, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώσει μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020 την ημερομηνία της λύσης, διαφορετικά η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ».

Αυτό συνεπάγεται ότι ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να ανατρέξει στο παρελθόν και πριν το 2014 ώστε να βρει και να καταχωρήσει τις λύσεις όλων των μισθώσεων που έλαβαν χώρα πριν την 12/06/2020;

Ευχαριστώ