Καλησπέρα,

σας θέτω το παρακάτω ερώτημα

ΕΠΕ με αντικείμενο εργασιών ιατρικές υπηρεσίες μπαίνει σε στάδιο εκκαθάρισης τον 11/2019.

α) Κατά την έναρξη της εκκαθάρισης πρέπει να κάνω όλες τις λογιστικές εγγραφές που κάνω στο τέλος της χρήσης ώστε να βγάλω καθαρό αποτέλεσμα χρήσης και να το πάω στον 42?

β) Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης είναι νόμιμο η εταιρία να παρέχει τις ιατρικές της υπηρεσίες παράλληλα με την ρευστοποίηση της περιουσίας και την κάλυψη των υποχρεώσεων της?
Τα στοιχεία που εκδίδει αλλά και λαμβάνει αν δεν αναφέρουν ότι βρίσκεται σε στάδιο εκκαθάρισης τι κυρώσεις υπάρχουν?

γ) Για το διάστημα 11-12/2019 που η εταιρία βρίσκεται σε στάδιο εκκαθάρισης πρέπει να ξαναβγάλω καθαρό αποτέλεσμα και να το προσθέσω στο αποτέλεσμα που προέκυψε τον 11ο? Για να υπολογίσω το φόρο εισοδήματος του 2019 θα πρέπει να προσθέσω το καθαρό αποτέλεσμα για τις περιόδους 1/2019 - 11/2019 ( έναρξη εκκαθάρισης ) και το αποτέλεσμα που θα προκύψει για 11/2019 - 12/2019 και διαρκεί η εκκαθάριση?

δ) Η εκκαθάριση θα ολοκληρωθεί εντός του 2020. Με τη λήξη, θα πρέπει να κάνω όλες τις λογιστικές εγγραφές που κάνω στο τέλος της χρήσης ώστε να βγάλω καθαρό αποτέλεσμα χρήσης και να το πάω στον 42?

ε) Πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να διαρκέσει μία εκκαθάριση?

Εάν δεν καταφέρει ο εκκαθαριστής να ρευστοποιήσει την περιουσία και να καλύψει τις υποχρεώσεις, είναι εφικτό και νόμιμο μετά από συμφωνία των εταίρων να μοιραστούν αυτές και να καλυφθούν από τους ίδιους ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους ώστε να λυθεί η εταιρία ( δλδ μετά από αυτή τη συμφωνία να κλείσουν οι υποχρεώσεις στους λογαριασμούς των εταίρων 53.14) ?

στ) οι απαντήσεις που θα μου δώσετε ισχύουν και για τις υπόλοιπες νομικές μορφές των εταιριών?

Σας ευχαριστώ