εταιρεία με αντικείμενο εργασιών ενοικιάσεις αυτοκινήτων , προβαίνει στην υπογραφή σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης , ως μισθωτής , διάρκειας 4 ετών ,15 επιβατικών αυτοκινήτων , με δικαίωμα εξαγοράς τους στην λήξη της μίσθωσης .

το ερώτημα είναι εφόσον η διάρκεια της σύμβασης είναι μικρότερη του χρόνου απόσβεσης των παγίων (συντελεστής απόσβεσης 16% και χρόνος απόσβεσης 6,25 έτη) πως θα υπολογιστούν οι ετήσιες αποσβέσεις΄.