Ανώνυμη Εταιρία απέκτησε το 2006 ένα μηχάνημα για την παραγωγική της διαδικασία. Το μηχάνημα
λειτούργησε για δύο έτη και υπολογίσθηκαν οι αποσβέσεις (8%) για το διάστημα αυτό. Στην συνέχεια η παραγωγή σταμάτησε έως το 2014 και δεν υπολογίσθηκαν αποσβέσεις. Από το 2014 ηεπιχείρηση
άλλαξε το κυρίως αντικείμενό της σε παροχή υπηρεσίας και έχει μία πολύ μικρή παραγωγή.
Μπορεί η εταιρία να συνεχίσει να υπολογίζει αποσβέσεις από τώρα 2018 και στο εξής?

ευχαριστώ