Παρακαλώ να μου απαντήσετε συγκεκριμένα για την κάθε περίπτωση αν προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης και τι ενέργεια πρέπει να γίνει για να δηλωθεί η παράλληλη απασχόληση στο ΕΦΚΑ

Α) μισθωτή με πλήρη απασχόληση είναι απλώς ετερόρρυθμο μέλος σε Ε.Ε. χωρίς να ασκεί διοίκηση.
Πρέπει να δηλωθεί στο ΕΦΚΑ η ιδιότητα αυτή;

β) μισθωτή με πλήρη απασχόληση είναι ομόρρυθμο μέλος σε Ε.Ε., διαχειρίστρια και νόμιμη εκπρόσωπος χωρίς αμοιβή διαχειρίστριας. Προκύπτει ανάγκη ασφάλισης και τι ενέργειες πρέπει να γίνουν για να δηλωθεί η παράλληλη απασχόληση;

γ) μισθωτός με μερική απασχόληση γίνεται ταυτόχρονα νόμιμος εκπρόσωπος σε Ανώνυμη Εταιρεία και Διαχειριστής σε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. Δεν διαθέτει μετοχές ούτε υπάρχει συμφωνημένη αμοιβή ως Διευθύνων Σύμβουλος. Προκύπτει ανάγκη ασφάλισης και τι ενέργειες πρέπει να γίνουν για να δηλωθεί η παράλληλη απασχόληση;