Εταιρεία ΙΚΕ με παραγωγική δραστηριότητα κατασκεύασε μηχάνημα το οποίο παραδόθηκε στον πελάτη το έτος 2022. Σύμφωνα με το συμφωνητικό που είχε συνταχθεί πριν την παράδοση η εταιρεία εισέπραξε προκαταβολή (50.000,00ε ).

Ο πελάτης έως και σήμερα δεν έχει εξοφλήσει το υπόλοιπο και δεν έχει πρόθεση να το κάνει. Εκ μέρους της ΙΚΕ δεν έχει γίνει αγωγή ακόμη. Ποια είναι η φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση της προκαταβολής που εισπράξαμε. Είμαστε υπόχρεοι σε έκδοση τιμολογίου για τα 50.000,00ε ? σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου για τα 50.000,00ε θα συμπεριλάβουμε ΦΠΑ?