Εταιρεία (Α) που έχει κατασκευάσει φωτοβολαταϊκό σταθμό, παράγει ενέργεια έχοντας ενεργή σύμβαση πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος στο ΔΕΔΔΗΕ.

Ποιες είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις αγοραστή και πωλητή κατά την μεταβίβαση δικαιώματος χρήσης του φωτοβολταϊκού σταθμού από την εταιρεία «Α» Μ.ΙΚΕ στην εταιρεία «Β» (διευκρινήστε εάν υπάρχει διαφοροποίηση ανάλογα με την μορφή της εταιρείας) χωρίς την πώληση των πάγιων στοιχείων (ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού) που θα παραμείνουν στην κατοχή της εταιρείας «Α», αλλά με την μακροχρόνια μίσθωση τους από την εταιρεία «Α» στην εταιρεία «Β.

Η εταιρεία «Α» θα έχει έσοδα από την μίσθωση των παγίων στοιχείων και η εταιρεία «Β» από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι συμβάσεις για τις εισπράξεις από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα μεταβιβαστούν στα στοιχεία της εταιρείας «Β».

Επίσης, ποιοι είναι οι κωδικοί δραστηριότητας (ΚΑΔ) που απαιτούνται από την εταιρεία «Α»:

α) για την μεταβίβαση του φωτοβολταϊκού σταθμού (εάν απαιτείται νέος ΚΑΔ)

β) για την μακροχρόνια μίσθωση των πάγιων στοιχείων του σταθμού

γ) για την υπομίσθωση του γηπέδου εγκατάστασης του σταθμού.»