Εταιρεία με διπλογραφικά βιβλία που έχει Κυρία ΚΑΔ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ έχει ενταχθεί σε έργο με την ευρωπαϊκή ένωση EUROPEAN RESEARCH EXECUTIVE AGENCY, θα λάβει ένα μεγάλο ποσό χρηματοδοτήσεις για ερευνητικό πρόγραμμα που θα έχει διάρκεια 42 μήνες που στο συμφωνητικό αναγραφεί ότι ένα μέρος των χρήματων θα πάνε για προσωπικά έξοδα – μισθοδοσίες – έξοδα ταξιδιών και διαμονής . Ο πελάτης αναφέρει ότι όλη η χρηματοδότηση θα διατεθεί για το έργο . Οι απορίες που έχουμε είναι :

Ποιος είναι ο τρόπος που χειριζόμαστε τέτοια ποσά και ποιες εγγραφές πρέπει να γίνουν ?? θεωρείτε ως έσοδο το ποσό που θα εισπράττεται στην χρήση ? Στα mydata διαβιβάζεται και πως ?