Είμαι συνιδιοκτήτης οικοπέδου που έχει αποκτηθεί από χαριστική αιτία(κληρονομιά) και η απόκτηση του είναι πέρας της πενταετίας.

θέλω να πραγματοποιήσω ανέγερση οικοδομής με σκοπό την απόκτηση κέρδους μέσω μιας άτυπης εταιρείας και συγκεκριμένα μέσω μιας «κοινωνίας αστικού δικαίου».

΄΄ Κοινωνία αστικού δικαίου υφίσταται, όταν ένα δικαίωμα ανήκει από κοινού και κατ ιδανικά μέρη σε περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τούτο δε ισχύει και επί των στοιχείων της κληρονομιάς με περισσότερους κληρονόμους. Αντικείμενο της κοινωνίας δύναται να αποτελέσει μόνο δικαίωμα, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ανεξάρτητα από τον περιουσιακό του χαρακτήρα, δεκτικά δε κοινωνίας είναι και όλα τα εμπράγματα δικαιώματα επί κινητού ή ακινήτου πράγματος, όπως κυριότητα, επικαρπία, υποθήκη, νομή κ.λπ.΄΄

Η κοινωνία αστικού δικαίου θα αποτελεί υποκείμενο του φόρου ,θα τηρεί βιβλία κ στοιχεία σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π και θα υπάγεται σε ΦΠΑ εκτός κ εάν αιτηθεί αναστολής λόγω οικοδομικής δραστηριότητας.

Στο οικόπεδο υπάρχει ακίνητο το οποίο έχει κατεδαφιστεί νόμιμα με ειδική άδεια

Ερώτημα

Η εταιρεία θα έχει διπλογραφικά βιβλία , το οικόπεδο θα αποτυπωθεί στα βιβλία της εταιρείας ως πάγιο ή στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και θα συμμετέχει στο κόστος κατασκευής;( Α΄’Υλες και Υλικά), Παραγωγή σε εξέλιξη, σύμφωνα και με την ΣΛΟΤ902/2021 :

΄΄Η αξία αγοράς του ακινήτου που αποκτήθηκε με σκοπό να κατεδαφιστεί και στην ίδια θέση να ανεγερθούν νέες κατοικίες προς πώληση, εξομοιώνεται με αξία πρώτων υλών βιομηχανικής επιχείρησης και καταχωρίζεται σε υπολογαριασμούς του 24 «Πρώτες και βοηθητικές ύλες – Υλικά συσκευασίας» (Ε.Γ.Λ.Σ.) ή του 24 «Πρώτες ύλες και υλικά» (Ε.Λ.Π.). Δεν αποτελεί πάγιο περιουσιακό στοιχείο και συνεπώς, δεν διενεργούνται αποσβέσεις. Ομοίως, όλα τα υλικά που αγοράζονται μεταγενέστερα, για την ολοκλήρωση της κατασκευής, καταχωρίζονται στους παραπάνω υπολογαριασμούς του 24. Η αξία του οικοπέδου και οι αναλώσεις των υλικών αποτελούν το πρώτο στοιχείο κόστους (άμεσα υλικά).

Οι ανεγειρόμενες κατοικίες από την κατασκευαστική οντότητα, που προορίζονται για πώληση, εξομοιώνονται με τα παραγόμενα προϊόντα από βιομηχανική επιχείρηση. Υπό αυτήν την έννοια, κατάλληλος λογαριασμός (με τους οικείους υπολογαριασμούς) για την παρακολούθηση των διαμερισμάτων/κατοικιών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι ο 21 «Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή» (Ε.Γ.Λ.Σ.) ή ο 21 «Προϊόντα» (Ε.Λ.Π.). Τα στοιχεία του κόστους συγκεντρώνονται στον λογαριασμό 23 «Παραγωγή σε εξέλιξη», όπου προσδιορίζεται το τελικό κόστος των διαμερισμάτων (ως προϊόντων), με την εν συνεχεία μεταφορά του στον λογαριασμό 21.΄΄

Ερώτημα

Επειδή η Κοινωνία Αστικού Δικαίου θα έχει διπλογραφικά βιβλία το οικόπεδο θα πρέπει να αποτιμηθεί με Έκθεση Εκτίμησης Εμπειρογνώμων ,Ορκωτό Ελεγκτή;

Ερώτημα

Επίσης, επειδή μιλάμε για άτυπη εταιρεία ΄΄ κοινωνίας αστικού δικαίου΄΄ και το οικόπεδο ανήκει στα μέλη, δηλαδή στους κοινωνούς συνεπώς δεν τίθεται θέμα φόρου μεταβίβασης ,συμβολαιογραφική πράξη κ.λ.π;