Φυσικό πρόσωπο με κατάστημα εστίασης πεθαίνει και αφήνει διαθήκη όπου αναγράφεται ως μοναδικός κληρονόμος ο εγγονός του, ο οποίος και επιθυμεί τη συνέχιση της επιχείρησης. Τι διαδικασίες ακολουθούνται σε ΙΚΑ και Επιμελητήριο; Τι έντυπα υποβάλλονται στη ΔΟΥ; Μπορεί άμεσα να συνεχίσει η επιχείρηση τη δραστηριότητά της ή πρέπει να παραμείνει κλειστή μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες;

Σε περίπτωση που γίνει μεταβίβαση εν ζωή από παππού σε εγγονό τι διαδικασίες πρέπει να ακολουθηθούν;