Ποιος ο φόρος της δωρεάς χρημάτων σε ν.π.δ.δ (πανεπιστήμιο) και εκπίπτει η δωρεά από το εισόδημα της ο.ε