ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις (κοινή διοίκηση και κοινοί μέτοχοι) , υφίσταται απαίτηση πέραν των 24 μηνών ύψους άνω των 1.000€ καθαρής αξίας.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Εφόσον γίνει αγωγή , από την εταιρεία που έχει την απαίτηση , μπορεί να σχηματισθεί πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων εκπιπτόμενη φορολογικά;

2.Δύναται να σχηματισθεί πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων , αναγνωρίσιμη φορολογικά , το φορολογικό έτος 2023 και η αγωγή να λάβει χώρα το 2024 πριν την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και πριν την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού (πριν τις 30/6/2024);