Εργαζόμενος ελληνικής εταιρείας κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στα γραφεία της θυγατρικής της σε χώρα της Ε.Ε έχασε όλα τα προσωπικά είδη (καταστράφησαν λόγω πυρκαγιάς)
Η μαμά εταιρεία επιθυμεί να αποζημιώσει τον εργαζόμενο για την απώλεια αυτή. Έχει προσκομίσει ο εργαζόμενος λίστα των αντικειμένων που είχε

Ποιος είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος να καταβληθεί η αποζημίωση αυτή καθώς δεν αποτελεί μισθό για να καταβληθούν ασφαλιστικές εισφορές. Μήπως η απόδοση χαρτοσήμου θα ήταν πιο ενδεδειγμένη?

Θα αποτελέσει δαπάνη εκπεστέα για την εταιρεία η αποζημίωση αυτή για την απώλεια προσωπικών αντικειμένων και τι δικαιολογητικά πρέπει να τη συνοδεύουν?