Ανώνυμη Εταιρία που λειτουργεί ως Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας κάνει χειρουργεία στους ασθενείς. Τα αναλώσιμα υλικά που κάνει χρήση στα χειρουργία τα λογιστικοποιεί στην ομάδα 25. Η εκροή αυτών ως ανάλωση θα πρέπει να απεικονιστεί στην ομάδα 72 ή μπορεί να ενσδωματωθεί στον λογ. 73 παροχής υπηρεσίας;
Κατ΄ επέκταση θα εκδίδει ΑΠΥ μόνο για την υπηρεσία ή θα πρέπει σε παραστατικό πώλησης να απεικονίζεται ξεχωριστά αυτή η ανάλωση των υλικών; Εάν ναι γίνεται σε ένα παραστατικό να απεικονίζεται τόσο η ανάλωση των υλικών όσο και η παροχή;
Η συμπλήρωση του Ε3 όσον αφορά την ανάλωση των υλικών θα πρέπει να πάει στην κατηγορία της εμπορίας ή θα μπορούσε να πέσει ως δαπάνη στην στήλη της παροχής; Φορολογικά και ελεγκτικά ευσταθεί ο τελευταίος χειρισμός, ήτοι να έχω κίνηση στην ομάδα 2, να έχω απογραφή έναρξης και λήξης, αλλά να το Ε3 να κινεί μόνο στήλη παροχής υπηρεσίας;