Ποια παραστατικά στοιχεία πρέπει να αναζητά η επιχείρηση με Φορτηγό Δημοσίας Χρήσης Διεθνών Μεταφορών για τα έξοδα (Πετρέλαια κίνησης , Διόδια , φαγητό οδηγών , πιθανά ξενοδοχεία οδηγών , Συνεργεία κλπ) που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό (Χώρες Ευρωπαικής ΄Ενωσης και Τρίτες χώρες ) τα οποία θα είναι αποδεκτά από την ελληνική φορολογική διοίκηση και θα μπορούν να καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία ? Πρέπει να είναι τιμολόγια ή αποδείξεις ? Υπάρχει το όριο των 100 ευρώ για τις αποδείξεις ? Χρειάζεται να αναγράφεται κάτι συγκεκριμένο στα παραπάνω παραστατικά εξόδων ? Οταν είναι σε νόμισμα εκτός ευρώ με ποια ισοτιμία μετατρέπεται ?

ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ .