Εταίρος και διαχειριστής ΙΚΕ θα βρίσκεται στις εγκαταστάσεις ΑΕ, με την οποία η ΙΚΕ έχει συνάψει συμφωνητικό συνεργασίας. Κατά τον χρόνο παρουσίας του, θα απασχολείται με το αντικείμενο του συμφωνητικού (πχ παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών) για λογαριασμό της ΙΚΕ. Με βάση την ιδιότητα του ως εταίρος και διαχειριστής της ΙΚΕ δικαιολογείται η παρουσία του στις εγκαταστάσεις της ΑΕ ή θεωρείται σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με την ΙΚΕ (ή την ΑΕ) ;