ΑΕ έχει στο χαρτοφυλάκιο της μετοχές εισηγμένες στο ΧΑΑ (λογαρ.34.00)τις οποίες τις απέκτησε στην χρήση 2022.

31/12/2022 είχαν αποτιμηθεί και είχε σχηματισθεί αποθεματικό (ζημιά από αποτίμηση συμμετοχών προς συμψηφισμό).

31/12/2023 το χαρτοφυλάκιο θα αποτιμηθεί με τις νέες τρέχουσες αξίες

Το τυχόν κέρδος ή ζημιά που θα προκύψει θα καταχωρηθεί αντίστοιχα στους λογαριασμούς 68 και 84 .

Υπήρχε η δυνατότητα το αποτέλεσμα ή να φορολογηθεί ή να σχηματισθεί /συμψηφιστεί ειδικό αποθεματικό ,ισχύει ακόμα η επιλογή ?

Αντίστοιχα ισχύει και για το κέρδος /ζημιά από πώληση των μετοχών ?

Μπορείτε να μου παραθέσετε παραδείγματα λογιστικών εγγραφών για τις παραπάνω περιπτώσεις ?