Δυναται ενα φυσικό πρόσωπο που κατέχει το 50%εξ αδιαιρέτου ενός ακινήτου να το εκμισθώσει σε μια εταιρεία στηνοποία συμμετέχει και το ιδιο δίδοντας το δικαίωμα στην εταιρεία να το υπεκμισθωνει οπου αυτή θέλει .
Στην προκειμένη περίπτωση η εταιρεία το υπεκμισθώνει σε ένα νομικό πρόσωπο που εχει μισθώσει και το υπόλοιπο 50% απο τον άλλο συνιδιοκτήτη