Έχουμε την περίπτωση Α.Ε. με έδρα την Ελλάδα και με ονομαστικές μετοχές και μετόχους όλους φυσικά πρόσωπα με ΑΦΜ στην Ελλάδα (οι οποίοι είναι Έλληνες υπήκοοι).

Στο καταστατικό της έχει αντικείμενο τη διαχείριση ακινήτων και τα έσοδά της προέρχονται μόνο από ενοίκια από τα ιδιόκτητα ακίνητα της.

Έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΕΦΑ (3091/2002);

Έχει απαλλαγή από το φόρο;

Τι δικαιολογητικά πρέπει να κατέχει για την απαλλαγή; Πρέπει κάπου να τα υποβάλλει;

Ευχαριστώ!