1. Σύμφωνα με την § 12 του άρθρου πέμπτου του Ν.3845/2010 ορίζεται ότι:

Επιβάλλεται ειδικός φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση. Ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί της αξίας της διαφήμισης που υπολογίζουν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Από 1.5.2019 ο συντελεστής του ανωτέρω φόρου ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%). Ο φόρος βαρύνει άμεσα τη διαφημιζόμενη επιχείρηση ή τον διαφημιστή που μεσολαβεί και το τιμολόγιο εκδίδεται στο όνομά του.
Τον ειδικό φόρο εισπράττουν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης και αποδίδουν στο Δημόσιο με μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος αυτών, μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα κάθε μήνα, για τα έσοδα από τις τηλεοπτικές διαφημίσεις του προηγούμενου μήνα.
Τα θέματα που αφορούν τη βεβαίωση, τον έλεγχο, την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου και την έκδοση καταλογιστικών πράξεων διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά στη φορολογία εισοδήματος. Οι διατάξεις του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 A ) εφαρμόζονται αναλόγως και στη φορολογία αυτή.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του φόρου της παραγράφου αυτής και κάθε άλλη λεπτομέρεια ή διαδικασία εφαρμογής των διατάξεών της.
Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1.1.2015.
12Α. Η ρύθμιση της παρ. 12 δεν καταλαμβάνει τους παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης έως τις 31.12.2024.

2. Με την § 1 του άρθρου 15 του Ν.1326/1983 ορίζεται ότι:

1. Επιβάλλεται ειδικός φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση. Ο φόρος επιβαρύνει άμεσα τη διαφημιζόμενη επιχείρηση. Ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε 30% επί της ονομαστικής τιμολογιακής τιμής της τηλεοπτικής επιχείρησης. Το φόρο εισπράττει η τηλεοπτική επιχείρηση και τον αποδίδει στο Δημόσιο, κάθε μήνα, με δήλωση. Η υποβολή της δήλωσης, Η επαλήθευση της και γενικά η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου, διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά στη φορολογία κύκλου εργασιών. Από το φόρο εξαιρούνται οι διαφημίσεις των δημοσίων (κρατικών) υπηρεσιών.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ενώ ο Νόμος 1326/1983 εξακολουθεί ναισχύει δεν υπάρχει σύνδεση του με τον ισχύοντα Ν.3845/2010.

Θα θέλαμε την άποψη σα αν θα πρέπει να επιβάλλεται Ειδικός φόρος τηλεόρασης για διαφήμιση Υπουργείου (αμιγώς δημόσιο) όταν μεσολαβεί διαφημιστής .