Εταιρεία που έχει συναλλαγές μόνο σε $ θα προβεί στο τέλος του έτους σε αποτίμηση απαιτήσεων - υποχρεώσεων
Το 2023 η 31/12 που είναι η ημερομηνία κλεισίματος Ισολογισμού πέφτει Κυριακή και έτσι η τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία συναλλάγματος από την Ε.Κ.Τ είναι η 29/12/23

Παρακαλώ πείτε μου κατά την αποτίμηση θα χρησιμοποιηθεί η τιμή EUR/USD της 29/12/23 ή αυτή της 02/01/2024?

Ποια θεωρείτε ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη βάση των ΕΛΠ?