Τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 1% στα έσοδα από δικαιώματα
εγγραφής και συνδρομών των μελών τους ή ισχύει η παρακάτω άποψη ?
ΣΕΛ. 720, ΡΕΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ, έκδοση 2010: Από την Διοίκηση έχει γίνει δεκτό, ότι απαλλάσσονται απο το τέλος χαρτοσήμου της ανωτέρω διάταξης του άρθρου 30 παρ.2 του Ν.Δ. 60/1946 οι αποδείξεις είσπραξης των συνδρομών των μελών των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων , λόγω του κοινωφελούς σκοπού, που επιδιώκουν, καθόσον με την δράση τους αποβλέπουν στην προαγωγή της αθλητικής ιδέας και συντελούν στην επι υγιών ,κοινωνικών,ηθικών καιεθνικών βάσεων ανάπτυξη της αθλούμενης ελληνικής νεότητας. (Υπ.Οικ. Σ.4417/737/1976).