Εργοδότης θέλει να απασχολήσει για πρακτική άσκηση σπουδαστή Κολλεγίου το οποίο έχει ΚΑΔ 85411000 “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΜΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ”.

Υπάρχει πάντα η υποχρέωση αποζημίωσης του σπουδαστή καθώς, στη K5/97484/05-08-2021 αναφέρει στο άρθρ. 3 παρ.3 το εξής «Σε περίπτωση μη δυνατότητας χρηματοδότησης της αποζημίωσης της πρακτικής άσκησης, δεν υφίσταται η υποχρέωση αποζημίωσης της πρακτικής άσκησης, παρά μόνο η υποχρέωση του εργοδότη να αποδίδει τις ασφαλιστικές εισφορές της παρ. 2.».

Τι σημαίνει πρακτικά το «μη δυνατότητα χρηματοδότησης της αποζημίωσης» και με λίγα λόγια μπορεί ο εργοδότης να τον απασχολήσει για την πρακτική του χωρίς αποζημίωση και σε ποιες περιπτώσεις?

Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.