Ατομική επιχείρηση με διπλογραφικά βιβλία έλαβε εγκριτική απόφαση επιδότησης παγίων και δαπανών της το 2021. Καταχωρήθηκε το ποσό σε πίστωση λογ. 58 και χρεώση λογ. 33-05 (ΕΛΠ). Μέχρι και το τέλος του 2023 καταχωρήθηκαν οι εκταμιεύσεις σε πίστωση του 33-05 και χρεώση του όψεως, ενώ χρεώθηκε και ο 58 στο τέλος κάθε έτους με ποσοστό των αποσβέσεων των παγίων. Στο τέλος του 2023 όμως εκδόθηκε οριστική εγκριτική απόφαση με την οποία το ποσό της αρχικής επιδότησης εμφανίζεται μειωμένο λόγω μερικής υλοποίησης της.
Πως θα απεικονιστεί ορθά η διαφορά των ποσών αυτών λογιστικά? Μπορεί να γίνει κάποια διορθωτική εγγραφή σε χρέωση του 58 και πίστωση του 33-05 για να κλείσει?