Καλημέρα σας ,
πρόκειται να συσταθεί Ε.Ε. ή Ο.Ε. εκμετάλευσης ακινήτων από φυσικά πρόσωπα με κεφάλαιο την αντικειμενική αξία των ακινήτων .
Τα τέκνα τους βρίσκονται στην Μεγάλη Βρετανία (Αγγλία ) και είναι και φορολογικοί κάτοικοι Αγγλίας
Δεν έχουν στα ακίνητα κανένα εμπράγματο δικαίωμα .
Προτίθενται να μπουν και τα τέκνα στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας .
Θα ήθελα να ρωτήσω τις φορολογικές υποχρεώσεις που απορέουν από την παραπάνω συμμετοχή τους ως μέλη , π.χ. μεταβίβαση ποσοστού από γονέα σε τέκνο για τα ακίνητα ?, έναρξη σε ΕΦΚΑ ?,
φορολόγηση και υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα ? , και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία χρειαστεί να μου δώσετε