Η υπηρεσία μας είναι Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου, ήτοι Ν.Π.Δ.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα στην Ελλάδα, ενταγμένο στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Διαχειριζόμαστε προγράμματα που έχουν έσοδα από παροχή υπηρεσίας και προγράμματα με έσοδα από επιδοτήσεις/επιχορηγήσεις. Συνακόλουθα, κάποια έξοδα μας έχουν δικαίωμα συμψηφισμού Φ.Π.Α. και κάποια άλλα όχι.

Θα θέλαμε να μας υποδείξετε ποιοι κωδικοί πρέπει να συμπληρωθούν στη δήλωση Φ.Π.Α. στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Τιμολόγιο εκτελωνιστή που αφορά σε Φ.Π.Α. που προέκυψε από τον εκτελωνισμό αναλωσίμων ή εξοπλισμού που προμηθευτήκαμε από χώρα εκτός Ε.Ε. – Έχουμε δικαίωμα συμψηφισμού του εξόδου

2. Τιμολόγιο εκτελωνιστή που αφορά σε Φ.Π.Α. που προέκυψε από τον εκτελωνισμό αναλωσίμων ή εξοπλισμού που προμηθευτήκαμε από χώρα εκτός Ε.Ε. – Δεν έχουμε δικαίωμα συμψηφισμού του εξόδου

3. Στον κωδικό 310 θα πρέπει να συμπεριλάβουμε όσα έσοδα ΔΕΝ έχουν συμπεριληφθεί στους κωδικούς 301-306 και 342-349? Τα έσοδα παρεπόμενων ασχολιών, τα έσοδα από τόκους και τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον κωδικό 310?

4. Στον κωδικό 312 περιλαμβάνονται όσα έσοδα έχουν συμπεριληφθεί στους κωδικούς 301-306 και 310?