Οντότητα αγοράζει εμπορεύματα από τρίτη χώρα(Ελβετία) με Τιμολόγιο.Τα εμπορεύματα έρχονται από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Στο τιμολόγιο που στέλνει ο προμηθευτής από την Ελβετία αναγράφεται ο ΑΦΜ της χώρας από την οποία έρχονται τα εμπορεύματα(Ευρωπαϊκή Ένωση) με ιδιαίτερη σημείωση ότι αντιπροσωπεύεται φορολογικά από την Χ εταιρεία στο σχετικό κράτος μέλος.Κάποια τιμολόγια αναγράφουν το εξής κείμενο:

EUSG7: VAT exempted intracommunity supply acc to Art. 138 Council Directive 2006/112/EC, Customer liable for VAT 0 % ενώ κάποια άλλα αναγράφουν:

EUSG7: Exemption from VAT _ Article 41 (1)(a) Part 1 of Decree Law 0 %.

Σε ορισμένα εμπορεύματα υπάρχει η αναφορά επάνω στο τιμολόγιο ότι η χώρα προέλευσης είναι Τρίτη χώρα και η χώρα αποστολής των αγαθών(προς την Ελλάδα) είναι το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1)Σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρείται ενδοκοινοτική συναλλαγή;

2)Στον πίνακα των Ανακεφαλαιωτικών Αποκτήσεων αναγράφονται οι συναλλαγές στο πεδίο Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις;

3)Τί δικαιολογητικά θα πρέπει να έχει η οντότητα σε περίπτωση ελέγχου;Τα αποδεικτικά μεταφοράς των εμπορευμάτων είναι αρκετά;΄΄

4)Σε περίπτωση που τα αγαθά έρχονται στην Ελλάδα από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τιμολόγιο προμηθευτή από άλλο κράτος μέλος της Ένωσης τότε πώς συμπληρώνουμε τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα;