Η υπηρεσία μας είναι Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου, ήτοι Ν.Π.Δ.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα στην Ελλάδα, ενταγμένο στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Διαχειριζόμαστε προγράμματα που έχουν έσοδα από παροχή υπηρεσίας και προγράμματα με έσοδα από επιδοτήσεις/επιχορηγήσεις. Συνακόλουθα, κάποια έξοδα μας έχουν δικαίωμα συμψηφισμού Φ.Π.Α. και κάποια άλλα όχι. Θα θέλαμε να μας υποδείξετε ποιοι κωδικοί πρέπει να συμπληρωθούν στη δήλωση Φ.Π.Α. στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1. Τιμολόγιο αγοράς εξοπλισμού που έχει βεβαίωση απαλλαγής Φ.Π.Α. 100% βάσει ΠΟΛ. 1128/97 (στο πλαίσιο προγράμματος που συμβάλλεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) – Αποδοτέος Φ.Π.Α. 0% 2. Τιμολόγιο αγοράς εξοπλισμού που έχει βεβαίωση απαλλαγής Φ.Π.Α. 75% βάσει ΠΟΛ. 1128/97 (στο πλαίσιο προγράμματος που συμβάλλεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) - Αποδοτέος Φ.Π.Α. 25% 3. Τιμολόγιο αγοράς εξοπλισμού που εντάσσεται στο άρθρο 39α, παρ.5 (ΠΟΛ 1150/29.9.2017), ήτοι αγορές λάπτοπ, κινητών κτλ – Έχουμε δικαίωμα συμψηφισμού του εξόδου 4. Τιμολόγιο αγοράς εξοπλισμού που εντάσσεται στο άρθρο 39α, παρ.5 (ΠΟΛ 1150/29.9.2017), ήτοι αγορές λάπτοπ, κινητών κτλ – Δεν έχουμε δικαίωμα συμψηφισμού του εξόδου