Εταιρεία με διπλογραφικά βιβλία ανεγείρει ιδιόκτητο κτίριο. Ποια θα είναι η λογιστική εγγραφή για τη μισθοδοσία των οικοδομικών, χρεώση του λογ.12 (υπο ανέγερση κτίριο) με τις αποδοχές και τις εργοδοτικές εισφορές σε πίστωση των λογαριασμών 53,54-03 και 55? Και πως γίνεται η διαβίβαση αυτής της εγγραφής στο MyData?