Σύμφωνα με την απόφαση Δ.15/Δ /14831/26-02-2024, υπόχρεοι καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ σε περίπτωση απασχόλησης είναι και τα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης στον e-ΕΦΚΑ.

Δεδομένου ότι η καταβολή του μη ανταποδοτικού πόρου γίνεται από την επιχείρηση που εργάζεται ο εργαζόμενος με την παρακράτηση από τη μισθοδοσία του και την απόδοση μέσω της Α.Π.Δ., μπορεί να καταλογίσει ευθύνη το Ε.Φ.Κ.Α. στην εταιρεία σε περίπτωση που εργαζόμενος δεν ενημερώσει την επιχείρησή?

Με ποιο τρόπο η επιχείρηση μπορεί να διασφαλιστεί ότι εργαζόμενος που έχει κάνει αίτηση για συνταξιοδότηση δεν έχει ενημερωθεί από τον ίδιο.