Εταιρία με διπλογραφικά βιβλία παραλαμβάνει τιμολόγιο (δαπάνη) την 09/02/2024 με ημερομηνία έκδοσης 21/10/2023.
1)Υπάρχει δυνατότητα βάση των ΕΛΠ να καταχωρηθεί με την ημερομηνία παραλαβής, ή θα πρέπει υποχρεωτικά να τα καταχωρήσουμε με την ημερομηνία έκδοσης και να γίνουν τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ?
1α) Αν ναι, ποιες οι εγγραφές που πρέπει να γίνουν? Τι γίνεται με ΦΠΑ, mydata σε αυτή την περίπτωση?