Παρακαλώ τη συνδρομή σας,
Το αντικείμενο δραστηριότητας θα είναι υπηρεσίες που προσφέρονται από καφετέρια

Είναι δυνατή η σύσταση Ετερόρρυθμης εταιρείας με τα ακόλουθα δεδομένα;
α) O ομόρρυθμος εταίρος θα είναι μια μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. με δραστηριότητα παροχή επιχειρηματικών συμβουλών. Διαχειριστής της Ι.Κ.Ε. θα οριστεί το φυσικό πρόσωπο Α , το οποίο είναι και ο αποκλειστικός εταίρος της εταιρείας.

β) Ο ετερόρρυθμος εταίρος τυγχάνει να είναι το φυσικό πρόσωπο Α , ίδιο με το διαχειριστή της ΙΚΕ.

1. Υπάρχει περιορισμός στη σύσταση προσωπικής εταιρείας, όπου ο ομόρρυθμος εταίρος θα είναι μια κεφαλαιουχική εταιρεία;
2. Η συμμετοχή της Ι.Κ.Ε. σε μια εταιρεία πρέπει να προβλέπεται από το καταστατικό της;

ευχαριστώ,