Φυσικό πρόσωπο με έναρξη εργασιών ηθοποιού τι υποχρεώσεις έχει προς τον e-ΕΦΚΑ?

Χρειάζεται κάποια δήλωση απογραφής (π.χ. γνωστοποίηση έναρξης εργασιών) ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια στον e-ΕΦΚΑ?

Αν δεν κάνω λάθος οι απασχολούμενοι στο θέαμα - ακρόαμα παρ ότι έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ ασφαλίζονται ως μισθωτοί, δηλ. στον e-ΕΦΚΑ μισθωτών για τις αμοιβές που λαμβάνουν με το ΤΠΥ που εκδίδουν και οι εισφορές παρακρατούνται-αποδίδονται στον e-ΕΦΚΑ από τον αντισυμβαλλόμενο-εργοδότη. Εξακολουθεί να ισχύει αυτό? Αν κάποιο μήνα δεν εκδώσει τιμολόγιο γιατί δεν θα έχει δουλειά - δεν θα λάβει αμοιβή, δεν έχει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών? Επίσης ποια είναι τα ποσοστά ασφάλισης και αν υπάρχει κάποιο πλαφόν (ανώτατο όριο) ασφαλιστικών εισφορών?