Επιχείρηση με νομική μορφή ΙΚΕ επιθυμεί να δανειοδοτηθεί από ιδιώτη είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο μόνιμο κάτοικο αλλοδαπής χωρίς ΑΦΜ στην ΕΛΛΑΔΑ και στις δυο περιπτώσεις.

Ποιες υποχρεώσεις υπάρχουν σε περίπτωση που θα δανειοδοτηθεί από νομικό πρόσωπο με έδρα Τρίτη χώρα.

Θα πρέπει η σύμβαση δανεισμού να έχει επιτόκιο ή δεν υπάρχει υποχρέωση επιτοκίου αλλά να μπορεί να συνάψει σύμβαση άτοκου δανείου.

Υποχρεούμαστε στην σύμβαση να πληρώσουμε χαρτόσημο και εάν ναι πόσο και ποιος θα το επιβαρυνθεί.

Εφόσον δανειοδοτηθούμε από φυσικό πρόσωπο κάτοικο τρίτης χώρας,

Θα πρέπει η σύμβαση δανεισμού να έχει επιτόκιο ή δεν υπάρχει υποχρέωση επιτοκίου αλλά να μπορεί να συνάψει σύμβαση άτοκου δανείου.

Υποχρεούμαστε στην σύμβαση να πληρώσουμε χαρτόσημο και εάν ναι πόσο και ποιος θα το επιβαρυνθεί