Εταιρεία Α.Ε έχει πάρει απόφαση με Γενική Συνέλευση να αυξήσει το Εταιρικό Κεφάλαιο με περιοδικές καταθέσεις μέσω Τραπέζης ενεργοποιώντας ειλημμένες αποφάσεις από προηγούμενες Γενικές Συνελεύσεις αύξησης του Εταιρικού Κεφαλαίου με τον τρόπο των περιοδικών καταθέσεων.

Μάλιστα πληρώθηκε και το αναλογούν τέλος ποσοστό 0,5% (2042,76€) επί της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου.

Όμως λόγω προβλήματος με το Γ.Ε.ΜΗ, διότι η εταιρεία προήλθε εξ αναβιώσεως δεν έγινε η αύξηση.

Σήμερα που διευθετήθηκαν τα προβλήματα , δύναται η εταιρεία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να προχωρήσει εις την αύξηση του ίδιου ποσού χρησιμοποιώντας την προθύστερη πληρωμή του σχετικού τέλους 0,5% του ήδη καταβληθέντος;

Εάν όχι πως θα επιστραφεί το καταβληθέν τέλος;