Εταιρεία λαμβάνει επιχορήγηση παγίου .
Σύμφωνα με την σχετική απόφαση ΣΛΟΤ , η επιχορήγηση εγγράφεται σε λογαριασμό αποθεματικού το οποίο μειώνεται με τις αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις του παγίου .
Παρακαλώ ενημερώστε με , τόσο για τους λογαριασμούς ΕΓΛΣ που πρέπει να χρησιμοποιηθούν , όσο και για τους σχετικούς χαρακτηρισμούς MYDATA .

Ευχαριστώ