ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ Ε1 ΜΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΣΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012